Luftlekkasjer medfører økt energibehov for oppvarming, og områder på bygg og bolig med luftlekkasjer er også oftere utsatt for fukt- og soppskader. Å avdekke hvor luftlekkasjer befinner seg er derfor en god investering både i forhold til energibehovet til oppvarming og for å hindre eventuelle sopp og råteskader.

Myndighetene har satt krav til boligens totale tetthet, og at denne nå skal testes av en uavhengig tredjepart. Eriksen Byggkontroll AS utfører denne tetthetskontrollen av bygninger i hele Vestland.

Tetthetskontroll utført med BlowerDoor system

BlowerDoor systemet erstatter en dør med vifter som øker trykket i bolig eller bygningsmasse. Målinger foretas ved å se etter trykkforskjeller, og et gjennomsnitt ved 50 Pascal trykkforskjell fastlegger grunnlaget for beregning av lekkasjetallet.

Datamaskinen styrer hele måleprosessen og beregner også automatisk lekkasjetallet, hvilket kvalitetssikrer resultatet. Luftlekkasjer er nøkkelområde hvor potensialet for energisparing er stort. Samt at dette er en stor grunn til reklamasjon på boliger.

Våre erfaringer viser at det går fint å oppnå en svært høy tetthet, med fokus på dette. Detaljer som overgang mellom forskjellige materialer og installasjoner i klimaskjerm krever spesiell oppfølging. Luftlekkasjer er den vanligste formen for uønsket energitap og fjerning av avvik fører ofte til store besparelser. Vind mot bygningen skaper et innvendig lokalt undertrykk ved den vindbelastede veggen og et tilsvarende overtrykk på motsatt side av huset. Overtrykket gjør at inneluft presses ut i konstruksjonen gjennom lekkasjepunktene og ved avkjøling i konstruksjonen vil luften kunne kondensere med påfølgende utvikling av sopp og råte.

Termografering avdekker hvor tiltak bør utføres

Termografering måler svært nøyaktig avvik i overflatetemperatur, og kan avdekke avvik som luftlekkasjer og kuldebroer. Termografering er et godt sted å starte dersom man planlegger å rehabilitere eiendom, opplever at kostnadene for å varme opp bolig/bygg er høye eller kanskje ønsker å få energimerke A på bolig (da er termografering nødvendig).

Termografi kan også benyttes til å påvise avvik/feil ved:

  • Vannbåren varme
  • Varmekabler
  • Elektriske anlegg
  • Ventilasjonsanlegg
  • Temperatur og nivå på tanker, siloer, etc.

Termografering bør utføres som del av tiltak for branntetting

Dersom du mistenker fuktskader eller mugg- og soppvekst kan termografering også hjelpe til med å avdekke dette

Testing av større bygg og leiligheter med termografi har også avdekket store mangler ved brann-tetting. Dette er et satsingsområde vi i Eriksen Byggkontroll AS nå fokuserer på. Lekkasjer mellom boenheter gir reklamasjons-grunnlag på lyd og lukt. Det gir også en fare for røyksmitte ved brann.

Ta kontakt med Eriksen Byggkontroll AS om du vil ha hjelp med termografering i Vestland.